您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[千瓜数据]:2024「十大生活趋势」洞察报告 - 发现报告
当前位置:首页/行业研究/报告详情/

2024「十大生活趋势」洞察报告

文化传媒2023-12-25-千瓜数据亓***
2024「十大生活趋势」洞察报告

㛢㓠㣗䀂Ѫ(z)䙎㛢㓠㛢㓠㝨杦Ѫ『Ѥ『 『぀⌍曈嵧嵧‫⢘〩定彚愹₉⩢✙⠕䟶⿦Ѭ棔⵫㻾␚䟶䪰₌(祝)停һ19日㢡䟶⎍㜢′′′′┼㺳妾橀䃠䟶㡦㡱Ѭ(z)䙎⵸⿦䟶栂ピᾭ惦ⴌΆᾬ҇䢑㆙(祝)҈Ѭ㐍ひⴁ嬴╋´㹇Ѭ憁愹ұ(x)⪙廽␱Ҳ喯⎢‬㛹⋥ᄞὼѬ㡻㾛〘䟶喗晲╋´Ѭ㎿副▪ょһャ☿‬Ҿ棔⵫態ᾜὼⒹ憌懅憂㾂傛亙һ⊷㜗䢲὿䧠ⴌ㆙䟶㝨⁕Ѭᾜ⃅慝⍹⵭17日䑞ⷐ䟶҇䓶Ⳙұ員Ҳ㜫҈Ѭ′′′′㢑ᅤ ⋷ᆬѬ㚨唩⡸壿‬䚑Ҿ扚⍸⿦惭‬ひ⬽慻㑛䚚҇㾪ῂ⢬ᆬᄠ҈㎁嶃䢑ⴐ‬䚑Ѭ҇‬㦮⡐ツ҈὿㜟⎩㜢卜㎃崖䥗Ѭ13 &ῑ慀㣗卜生䟶㞗⪛Ҿ╘ὲ㜫棔Ѭ䜤 㻺庫㻜䃠䟶婫㒑Ѭ⪙⴨挿㜢ⴓ嬸㻺庫㢞思Ѭ1.侳ᾬ䳲⡐ツ҇ⴓ1月㻺庫҈Ѭ╾㝨㡦␒⋥㹚丰䫐ⶴ棔䟶ұ䎣卜生ҲѬ′′′′҇(카)生⡰揦҈挿㜢ⴌΆ㻺庫嬴Ҿ兾㛹㜷嵏樊䟶䉟〘⶷汊὿ώѬ‬⁞慯⵭҇丰䫐慎㜫҈Ѭ憁愹䚑㺭㶆һ崖╾㊑⵸ұ卜㎃䟶䬿ⳂҲ豸⎢䢑㳕䟶ұ䡠䟶⢢ҲҾヅ䔡⧵὿㜟⢚╊1.Ѭ⶯䴓ᾜ⃅㝒␍㚫╊Ѭ₸╡′′′′↑䚣҇䜡䟝慍1.҈㽷挄ὲ㲓Ѭ┿㐉ὲ㲓Ҿ挼ᄞ愹▀Ѭ惭娷ὼ枧17日⎢卜生䟶҇⋦引⣂㥹҈һ҇㜢⣽柜₦҈Ѭ὿⋿慯廨ұ䪰₌㝨昑ҲѬ懧ㄜ⋷ᆬұ炅䈫ҲѬひ□҇㋔䚑㺭䜹↋҈Ҿ㡲▀Ѭ態‍╊1.刾▀䟶䚚㎩䚑㺭㜫めһ㻺庫桲㶴һ㻺庫⇁⫯Ѭ㡻⃇㜢䟶䏫䈫Ѵ☳䎾⫴⃇慀╺⪙₉(祝)停Ѭⴐ䔢䥟㢑◾曱㢑䟶竹ⶲѬ偧と⍬廷廼⚸ᾌ㊁Ά䟶☳䎾ャ☿␍Ѵῑ崪␹㛔㔔五Ѭ憁愹὿㜟䂆1.䟶䚑㺭㜫め◾⁩↮嬴Ѭ副⪑ᾬ⪙⴨豸㣗1 䇧 ㊑a⿦Ѭℏ㝙↮ㄉ㉥巓◾⁊⍬Ѭ㣗㝗 ̓彡䇱䇱‘䂝䂝ѯ 䜡䟝慍1.࢕දᑊ౦丰䫐慎㜫㾪ῂ⢬ᆬᄠⴓ1月㻺庫䓶Ⳙұ員Ҳ㜫(카)生⡰揦㜢⣽柜₦‬㦮⡐ツ⋦引⣂㥹㋔䚑㺭䜹↋ 䜡䟝慍1.廽␱孕嵭態ᾜᾈ䚾Ѭㆭ㡻‬㏅䦦䕸㆙䟶⿥姓Ѭ䦦㦮╃䜡Ҿ⁀҇╃䜡㛹Ⳙ҈һ҇崚⣁⣽‬㦮҈⎢҇ὼ㻩ό㨉叴҈юю⁀倱ὼ⎢倱ώѬ␹ ╃䜡䟶‬⊺”╉態ᾜ㜢ᾈ䚾Ҿ⿦ұ䜡Ҳ⎢㣳卦慍1.ᾬұ䟝ҲѬᾜ⃅䟶㽷挄◾妾ᾬ䟶┿㐉卜䚣䄲(祝)⵸ピ㎂ὲ䬿䥍䡰䟶◾嶂Ѭ㎈崪ὲ⍹ұ䜡䟝㛹ⳘҲ扯㞡ұ娷䜡㛹ⳘҲѬ㥂䬿ұ㛹1.Ҳ〆慂兾䚑ѧ 㜊㔈㟘䫔҇ӌ╫䝉Ӎ䢒⌍䲮嵊䊇぀㡎㽂҇‬⑂䧎⁙҇䲮嵊㜊⨸朙҇‬⑂捩⨸朙҇姧䚹ӌ䝉䠅Ѥ╫䠅Ӎ䢒⌍⌟ⵓ‬⑂弟ⓝᾡѧ『぀䊇枂嵷樲╫䝉㜡ⴀ㻩孢捩⁙ ҇鬲⑂Ҡ╫䝉娂㉟(d)ҡ㒛傇⎔⢢҇偠⎠⁔儾Ҡ⫁ⴀ䚹╫䝉ҡ䢒⌍⌟ⵓ⪊捩Ҿ䲮嵊㜊ҿ⨸朙ҒҠ14日耳⁔╫䝉ҡ䢒⌍⌟ⵓ⪊捩Ҿ䲮嵊㜊ҿ⨸朙ѧ▦㞐҇ӌ乘䫸䑐㆛Ӎ欰㲻⎔䕊⣂『぀⌟ⵓ䊇嵧501ῇ҇樞⃊‬⑂捩ⓝᾡ偁҇⃎栩䠞㉟傄䊇嵧҅㖸䲫Ѥ䝉䑜Ѥ」棳Ѥ䋀埫ѤᅘῪѤ⻃䀝Ѥ厬⤀Ѥ䏗ᅘѤⵍㆯѤᅘ㻕䳣҇╫䝉㎪ロ⁽㉟傄孽唉ѧ ␚⨐曱廷m Ѫ媜┭ү⃅棔Ұ㑗㐣䢑ⴐ(祝)停䲆崢⋷⴫䉟崿723 丰䫐䐨ᄠ⪙Ⳙ䚑╃䜡㏅父‬╃䜡⋷⴫⩢捁Ҿ『YV『ҿ⋷⴫⩢捁Ҿ『YV『ҿ!慘 ⁔ ҆ ╾ 6日 㩂 呋!慘 ⁔ ҆ 㐤 ⣊ 䖝 14日 䎠!慘 ⁔ ҆ฯJ:"P?!慘 ⁔ ҆ ㎫ 㟉 儨 ⬍ ⳪!慘 ⁔ ҆ 䔥 ᾝ ▐!慘 ⁔ ҆ ᾧ 㳽 偩 䠞 14日 耳 ⁔!慘 ⁔ ҆JJRRQQN!慘 ⁔ ҆ 捦 ⁚ ῢ 捦⿦〘䲆崢⋷⴫䉟崿ҡ⿦Ң⋥暠崿䡪⋥䲆崢⋷⴫ҡ⿦YV⿦Ң╃䜡䲆崢㛢⨐曱㜊㔈嶎㞨҅⦔ ⓝ䙶弟⁙⣂〭慘⁔҇慫ⓝᾡ₲廂慘⁔㑗╰㧑㣆Ҿ㑗㧑㜊㔈 א╜冝ℙ䛂ҿ҇憣╰『Ѥ『ⶩ值 䊇枂䲮嵊樞⃊㜊㔈҇抂⎠㜊㔈虍⇴勋㛩(u)⪞䖠҇㜊㔈㣿䀪҅ⓝ䙶㜊㔈ѧ ⁀ұ⍓ⶆ廍㛹ⳘҲһұ】嵏㛹ⳘҲ⎢ұ╃䜡㛹ⳘҲѬ愹ヲ䟶ұ™™㛹ⳘҲ慵὿愹憑䚑憑㳭䟶◯慂Ѭ₸⢚╡嬳䟶㢜㣗挾Ѭұ╃䜡Ҳ䟶嵟孲┿兾⡒ᾬ䔢ⴐᾈ䚾䟶喯⢢兾␒憑侳妿Ѭ∞1.⍬㜢䟶䭛、Ҿὲ㝨⢢ұ䜡Ҳ὿⋿㞡ᾭ㜽ヽѬ兾㞡29日㕓刾▀䟶(祝)停⁩↮唩ㄉ䚚㎩䟶⅓Ѭ慍兾䭭(祝)⎢☳䎾㢞思Ҿ㢜㣗㜢䟶廍懅὿Ⓡ䚣’☳ҹ妾ᾌ⌥ⴌѪῑⳊ⢚ 㻺庫具䢑ⴐ⃱䚚(祝)㟡ᾟ䟶╶䬿(祝)停⍹䎹Ҽ⁀ұ(祝)停䮥ⴌҲ⎢ұ䭡㣳╃䜡ҲѬ䪰₌䚑ᄠ卸崬►䔢 ̔㣳䴓め樒嫸Ҿ䬁㥡崖ᾬұ䜡䟝Ҳ㞡ὲ䬿㡻沷␍䟶䥗崸Ѭ㞡ὲ䬿㛹㞀䟶’䏛Ҿ棔⵫愹ヲ⁩↮嬴ᇇ䟶挿⧃Ѭ☳䎾桲嫳㡦␒亙ⴸ⢢䡃㺽䉟䈫(祝)停刾▀㐊⵶䟶䚚㎩ᆬᄠѬ⃅ⵑㄠ⬋䟶卸(祝)╊1.Ѫ␒ ̓⿯灊䟶╋´晬⤝Ѫ槬〆◚㢑╊1.⇌⍬㜢ᾭをҾү䜡䟝⥬⡒Ұ◚㢑㆙䟭枸ү╃䜡Ұ慍1.╤Ѫ㑳偟ү㛦㺭Ұү(祝)停䮥ⴌҰү】嵏㛹ⳘҰү⍓ⶆ廍㛹ⳘҰү╃䜡㛹ⳘҰү䜡䟝㛹㞀Ұү䭡㣳╃䜡Ұ 廽␱孕嵭丰䫐慎㜫⿦Ѭ╡′′′′嵦㞡䔢巓候㛹㜷樃⍬䟶ὲ⿦Ҿ҇⍬ᾜ慎杚҈䟶㫴ᇇῑ⁀⿦䟶ұ梤喗Ҳһұ㎩⪈Ҳ憂㾂㏛⪙Ⓖヶ卥㼶Ⓦ䉙䉖һ㣃%$һ☺ⶆ䁚䲻Ѭ╾㝨豸␚㛹㜷⋷ⓩ㎊⢚ 准僃ὼ䂆Ҿ⡐槰⿦〘⍬⡺䟶⥀立Ѭұ嵉◾慎㜫Ҳ娝挿㜢ⴌΆѬ₦栁廼㣗廼⪌㜢⢢㥹娝╃㔊Ѭ㔔⵭㺳捁 ̓⪈Ѭ‬⁞ᆬᾟ䢑㳕䟶ұ㦈⶷䡠䟶⢢ҲҾ ⣂『぀䲮嵊⌟ⵓ䊇嵧ῇ҇ӌ㝟姦Ӎ⃧⎱501҇䢒⌍䲮嵊㜊⨸朙҇‬⑂捩⨸朙ѧ嶝䦮䢒⌍䊇枂嵷樲㜊㔈҇☦⫁厄䋐⁌ⵠ㔿宀㻩孢捩⁙ ҇樞⃊‬⑂捩8 ゚҇◉▨䝅㉟㞐⁽Ҧ弊⎔╕ҧ䵡䱺ѧ⢗⌟ӌ㎪抗ӍѤӌ㧜㤱ӍѤӌ㤇缶ӍѤӌ糸嬙ӍѤӌῗ㷹Ӎ҇⢗⪰ӌ㺊⢗ӍѤӌ㝿㣆ӍѤӌ血灨Ӎ䳣ג㞁㟉偩῟ᾧ娊䠞朙䡵㠉䉓҇▦㞐҇ӌ♢ⶮ䂂ӍѤӌ㽞⓴ӍѤӌ」䄇Ӎ䳣㠉䉓㊩⪰ӌᾤ㧦▝欇Ӎ҇ⶩ₱㝟姦⣊㻩孢捩⁙ ҇樞⃊‬⑂捩8 ѧ徉憮ῇ㼈⋣㔺ㄋ҇ⶕ㐘㹕㊢井橨㠉Ҿ㻩孢捩⁙ ҇樞⃊‬⑂捩8 ҿΌ㎪῔⁔₆ⶓӌ慶㝓Ӎ䠞乘䫸梚㷜҇⌍凮ӌ㟴梸Ѥ㝿嗗Ѥ㷹⓱䉹梂Ѥ梄ΏѤ呋㼑Ѥ⪯柍Ѥ╾曡Ѥ㼑慓Ӎ䳣⣔㠉ѧ挿㜢ⴌΆү慎㜫ҰѪⶁ₉䡠䟶⢢⋥㹚〘㙲Ⓓ⋥暠崿䡪⋥䲆崢㼧䡈嵏樊ҡ⿦Ң☺ⶆ䁚㻁嬺捁‱Ӈ㝟姦ӈ『぀䊇嵧723㎂扯⿥䃟㻁嬺捁:㧜㤱㺊⢗血灨ῗ㷹㼶Ⓦ㻁嬺捁‱糸嬙㸭 ㉺乭橀㟡㟌梐㝗喯桜ΐ!慘⁔҅;IBP!慘⁔҅ズⴡ弟╖暹!慘⁔҅㼃䋐-WJ㻩孢捩‱樞⃊‬⑂捩:㜊㔈嶎㞨҅⦔ ⓝ䙶弟⁙⣂〭慘⁔҇慫ⓝᾡ₲廂慘⁔㑗╰㧑㣆Ҿ㑗㧑㜊㔈 א╜冝ℙ䛂ҿ҇憣╰『Ѥ『ⶩ值 䊇枂䲮嵊樞⃊㜊㔈҇抂⎠㜊㔈虍⇴勋㛩(u)⪞䖠҇㜊㔈㣿䀪҅ⓝ䙶㜊㔈ѧ 㜷㾪⥀立䟶䍸䇝⊷䁓Ὸ⇨䊨㆙Ѭ㼶Ⓦ䟶䉙䉖һ⪛㺗䟶彥㶦һ座比䟶㣃%$юю὿㞡丰ᆬ崰崓ⓦ廢倔僃偎Ѭᾬ⥀立豸㣗㊁⪈㺳捁Ҿ態䬿╊1.╡′′′′ツ偅ᾬ⁀ұ卜䊨㟡(q)䟶慲ⓦҲ⎢ұ䚑㺭(q)䟶⋦廩ҲѬ὿嫳崛ұ㜷㾪Ҳ㎂ᾬ㺳㶦倱’䏛Ѭ╃㔊⥀立挾὿偁㊁䟶䚑㺭孄喯Ѭ㊑╉䑞䏫䟶㛹1.㶍⡦Ѭ▪ょ㡦⪌䚚㎩㣗⃅毾὿╾䟶һ渎㺭䟶‬䚑Ҿ₦栁㛹㜷䉟䃠Ѭ䪰Ⰴ⿥╢ὼ὿ⶃ‬⛼⍬╕╩ұ™™Ѭ㎃戕互㢜嵽棔䟶丰䫐㚷ΐҲҾ⫴!!Ѭ㜷㾪⁀㣗὿‵‵‵╜⢚䏛䕸䯬杦Ѭ態‍䚑曱⢚䯬杦 ̓ὼ䟶㛹1.㊁ΆѬ⎄⍸䢲‬⁞ᆬ䡠ᾟ䟶ұ㚷ΐҲ愫䚾Ҿ(祝)㊑ₒ偟Ѫ妾ό挾彡⵫㎃⁞用棐栰´Ѫ㛹㜷⢬㟡竹ⶲѪ╡′′′′㆏兵⫴⃇⷇䔢ὲᾜ䏛䕸ᾈ䚾 ̓⪈Ѫ㡦⿱娖䟶㊁Άᾈ䚾Ҽү卜䊨㟡(q)慲ⓦҰ⎢ү䚑㺭(q)⋦廩Ұ䲞 ̔㚷ΐѪ慯⵭㡻崖╾㊑䟶⋷ᆬ㦈㇡⢢ү䚑㺭(q)⋦廩Ұү;; ㎃戕互㢜嵽棔䟶丰䫐㚷ΐҰү丰䫐慎㜫Ұү㦈⶷䡠䟶⢢Ұ 廽␱孕嵭㾪ῂ⢬ᆬᄠ⿦㢝Ѭ⍬䔢䡪⋥⋷⴫⫴ұ╠☌ѯ存╃⢢䕵13&孄古Ҳһұ‬䚑ⶣ㞡咻╢䕟ⳂҲюю䠺埌㡻㛢Ѭ‬⁞ひ⬽⍓´὿⋿㶴ὲᾜ⳾儀䟶䳆㦺偅ⶲѬ㎈崪ұ瓜὿⪌╡′′′′Ҳһұήή⋝⋝Ҳ㎿慊┑ᾈ䚾㢞䢑Ҿ29日ᾈ䚾ヅ⇌ὲᾜ㾪ῂ⢬Ѭ㎲偁⓸㎈(五)㎈✎Ѭ⡢ⶲ ̓ᾟㆭ㡻惞㢬Ѭ䡪⅓㵁₿䔛⴨扯副⁀䨀䎹め䟶(祝)叴挾䂆偀⳾㛦慐庡䟶‬䚑✎⏙Ҿ 嶝䦮『぀䲮嵊⌟ⵓ䊇嵧╫䕊҇ӌ㿒㎩Ӎ⃧⎱501҇䢒⌍䲮嵊㜊愝『⨸朙҇‬⑂捩⨸朙҇愪⶞⌟ⵓӌ⣊䖝䕃ⵐѤ⁔䚹㿒㎩Ӎ䳣䲮嵊⪊捩⨸朙҇‬⑂捩⨸朙ѧ▦㞐㽏䡰⇡婟⫁⁔8 Ѥ慳ᾰ䛦ⷋ㟉ῄ哣▊䖇⳪8 Ѥ㿒㎩⁔䚹8 Ѥ⣊䖝0OMJOF8 Ѥ/1$㝿齒8 䳣䊇枂嵷樲ѧ⌐ῇ҇ӌ捧㝊⌕剌厄艸ӍҾ┍厄㎫⌕㎪㿒㎩⁔ 䚹捧◉㿒㎩ҿ䠞䛂㏑嵂嵔぀☦⌍㺂぀㒛傇弊汲҇䲮嵊㜊⨸朙Ѥ‬⑂捩⨸朙ѧ䔛үᾈ䚾Ұ㨉Ѫ′′′′㾪㎁ᆬᄠ孕㣶㝗隶䚑㺭䲆崢㛢⨐曱 ␚捁⨐曱㾪㎁723⿦〘䲆崢⋷⴫⋥暠崿ҡ⿦YV⿦Ң䡪⋥䲆崢⋷⴫⋥暠崿ҡ⿦YV⿦Ң䲆崢㛢⨐曱 ␚捁⨐曱䲆崢㼧䡈嵏樊㻁嬺捁ҡ⿦Ң⇡ 婟⫁⁔: Ӈ捧㝊⌕剌厄艸ӈҡ⿦YV⿦Ң䲮嵊㜊⨸朙Ѥ‬⑂捩⨸朙y ⋷⴫⋥暠崿Ѩ⋷㺽䔛⴨Ѭ㷻㻪め⃅毾Ѭ␓Ѭ‬䚑 ̓㜷Ѭ憌⋥慘⁔҆#杜†ⶃ⫥y ⋷⴫⋥暠崿Ѩ㾪㎁慻㑛樊Ѭ㐅◚Ѭ⿮⊱⡟䴹ѬⶁⳘ䴹һ⎏ᾟ䴹慘⁔҆#䉑桚⿥䚑慳 ᾰ䛦ⷋ㟉ῄ哣▊䖇⳪: 㿒 ㎩⁔䚹: ⣊ 䖝RQO LQH: 1 3&㝿齒: ұ㾪㎁䔛⴨һ‬䚑㾪㎁Ҳ㜊㔈嶎㞨҅⦔ ⓝ䙶弟⁙⣂〭慘⁔҇慫ⓝᾡ₲廂慘⁔㑗╰㧑㣆Ҿ㑗㧑㜊㔈 א╜冝ℙ䛂ҿ҇憣╰『Ѥ『ⶩ值 䊇枂䲮嵊樞⃊㜊㔈҇抂⎠㜊㔈虍⇴勋㛩(u)⪞䖠҇㜊㔈㣿䀪҅ⓝ䙶㜊㔈ѧ ҇咻╢䕟Ⳃ䕸崬҈㺳妾刾▀Ѭ㞡ⶁ倔Ῐ䚚㎩䵹㑗ұ䢑ⴐҲ䟶㐇⵶Ѭ‬⁞⓪ώ┌挿䁖曎Ѭ㊁崸⎢䚑㺭䟶㎁⏙1.Ѭ὿䧠ⴌ㆙ᾀ栁㢬㆙Ѭ⿨′′′′㾪ῂ⢬ᆬᄠ〆⵫Ҿ䪰‖⿥╢䟶⋷⴫挿ᆬѬ⁀丰呣╋´ҹ㎂␑╋´Ѫ▃㶃杦╋´↰㜎Ҿ核ұ⋪⣽(祝)⧵һ(祝)㊑⋣㒡һ┌ⴐ䟶䚑㺭庚㊑Ҳ ὲ⃅Ѭᾀ㝗隶╾㣶䟶╋´Ѭ╉⎢䚚㎩⋥㹚Ҿᄏ䧾┺㝒㹇㚫╊䔢䐨䟶䚑㺭ώѬ′′′′ұ13&孄古Ҳ卜===䟶╘ὲ棔Ѭ㺯㺯┿㞒Ὸ䔢⁕‬⵫⡸壿‬䚑䟶⋥㹚㝗䠼㕂ⒹҾ╾㝨Ѭұ㾪ῂ⢬Ҳ厞䟶ᾈ䚾Ѭ⁀䪰₌崖䥗ᾀ䔡⧵⧃憒孄〘Ѭ㏅䦦⪈扚⓽␍䟶⿭巓Ѭ′′′′ү὿愹〘䕸㉥1.ҹ㳕嬸催㌰Ұ䲻ᾬ㦪ᆬ䟶㆏㉥Ѭ㎈㎂㜢䟶‬䚑⁩↮嬴Ҿ䢑ⴐ䚑㺭䟶ү㎁⏙㆙Ұ娝䡽嬳ү偅㤎Ұ䫍沷Ѫ惞▃⋥㹚㎂曱⓸䭽ү丰呣╋´Ұү㎂␑╋´Ұү㶃杦╋´Ұү13&孄古Ұү㾪ῂ⢬ᆬᄠҰү咻╢䕟Ⳃ䕸崬Ұ 廽␱孕嵭ⴓ1月㻺庫⿦惭㻺庫儖⃅䟶⺍廩豸␚Ὸ㻺庫䟶䂆╊Ѭ慻㑛҇⿥㡱҈὿䲻 ҇㻺庫㖸䈴҈Ѭ兾㞡′′′′ұヅώ嶚1月Ѭ㢜㣗䭡㣳Ҳ䟶ᄠ〘棔⵫䚑㺭Ҿὲ㜫棔Ѭ⿦惭‬὿㞡ῢ὿廩Ѭ兾㞡嫳慯㶴’☳䟶㣳卦㆙⁩㵆Ҿ╘ὲ㜫棔Ѭῑ⢚態㣓㝒柂ㄜ䔡䟶⿥㡱὿䲻めᾟѬⶏ嵇孕㣶䚑㺭挾ұ汊㙲὿廩Ҳ䟶⚸☳Ҿ 『぀䲮嵊⌟ⵓ䊇嵧ῇ҇ӌ」ₑ⬗䐃Ӎ⃧⎱䲮嵊㜊501҇䢒⌍䲮嵊㜊⨸朙҇▞樠⥹廵懭⌂棼゚呋҇嬠䡰⬜ӌⴺ䐃Ѥ儨⬠ῄ㐾Ѥ儨橹Ѥⵐ䛏㜊䦛Ӎ䳣姦ᾴѧ▦㞐҇⁔₆ⶓӌ㼢廓Ӎ☦ӌ♛廂Ӎ䠞㣝姻≆䚹⎔ӌ」㢙Ӎ梚㷜҇㜊㔈㟘䫔҇ӌ」㢙Ӎ䢒⌍䲮嵊㜊⨸朙҇‬⑂捩⨸朙҇姧䚹⎔『぀䊇㨱ᾧ㟉99 ᾧ弑冦㟉99㢎㢣㇁ₑ㵮ѧ㳾⪰҇ӌ㼢廓◆␷Ӎ䢒⌍䲮嵊『‬⑂捩⨸朙҇⌍凮嵷樲㻩孢捩㛓⬠㎫◆␷⁙ Ѥ㊍⏛6日⃠㟉◆␷⁙ Ѥ◆␷㛓憺8 Ѥ処⣔⁔嶑◆␷ 8 Ѥ㎫ 䠞ⵐㄢ◆␷ 8 䳣ѧ⡐ツ䕸㆙㻺庫Ѫ὿ᄎ⵭17日㣳卦⿥㡱⿦〘䲆崢⋷⴫䉟崿ҡ⿦Ң⿥⁩⫯䏛₿⶷72 3ⴒ䏛儀⫸ᾜ㐖儀橑⴨䚧㛢䥳⿥ 㡱!慘⁔҆䔥け!慘⁔҆㣨㹻㹻!慘⁔҆ⶫ⬍䏋ῗᾷ!慘⁔㎫㟉ᾚ樱ⶩ啶呋▞ ␏㛓⬠㎫◆␷ ⁙㊍⏛6日⃠㟉◆␷ ⁙◆␷㛓憺:処⣔⁔嶑◆␷:㎫䠞ⵐㄢ◆␷:!慘⁔҅HSB QFMV!慘⁔҅(11)⫥䠞欳啶!慘⁔҅扷⪴欇!慘⁔҅㯋㧝☍ῒ